Exkl. moms Inkl. moms

Köpvillkor


Giltiga per 2011-01-01

Som konsument som handlar hos Acetec AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.


Tillämplighet

Acetec AB:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Acetec AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Acetec AB:s hemsida utgör Acetec AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Acetec AB:s hemsida och i övriga publikationer, exempelvis katalogen, är det informationen på hemsidan som gäller.

För företagskunder gäller samma försäljningsvillkor som hos Acetec AB med undantag för pris och betalning där Acetec AB:s villkor gäller.

Pris och Betalning

Priserna på Acetec AB:s hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt och eventuellt faktureringsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Acetec AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Acetec AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige eller förskottsbetalning. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto, vilket Acetec AB gör i samarbete med Klarna (fd. Kreditor) som då ansvarar för kreditbedömning, avisering och betalningsmottagning. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Tack för din beställning" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Acetec AB:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Acetec AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

 

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på mindre order. Den totala fraktkostnaden räknas ut i kassan (Betalningssidan).

Leverans

Order, på produkter som finns i lager, mottagna före klockan 14.00 expedieras som regel samma dag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern.

Leveranstid som anges till 3 - 5 dagar i webbutiken innebär att Acetec AB kund vanligtvis har varan inom 3 - 5 arbetsdagar. Lagerstatus "Ej i lager" innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal.

Acetec AB står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Ändring av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Acetec AB. Ändring kan ske per telefon till kundservice på 0775-15 14 10 eller per e-post: order@acetec.se. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Avbeställning

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning skall meddelas Acetec AB per e-post till (order@acetec.se).

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Acetec AB debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Acetec AB:s transport- och administrationskostnader.

Returavdrag (Företag)

På produkter som skickas i retur sker ALLTID ett returavdrag om 20% om inte annat överenskoms. 

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Acetec AB direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Acetec AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med Acetec AB får du själv stå för frakten samt risken för varan fram till dess den mottagits av Acetec AB.

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Acetec AB), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till Acetec AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Acetec AB rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av Acetec AB erhållna returnumret bör varan tillställas Acetec AB inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Acetec AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot till Acetec AB via vårt supportcenter. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Acetec AB enligt ovan.

Ansvarar för fel

Föreligger fel som Acetec AB ansvarar för, åtar sig Acetec AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Acetec AB. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Acetec AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Acetec AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Teknisk support För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Acetec AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare.

Personuppgifter

Acetec AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Acetec AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 0775-15 14 10.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Acetec AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Acetec AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Acetec AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid eventuell tvist följer Acetec AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.

Alla produkter Acetec AB säljer kan användas i Sverige.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server

Denna publikation på servern www.acetec.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Acetec AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Acetec AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Acetec AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Acetec AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Acetec AB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.acetec.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Acetec AB. Delar av Acetec AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Acetec AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Acetec AB.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Acetec AB och Acetec AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Acetec AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Acetec AB av aktuell webbplats.